Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stilnovisti Sp. z o.o., ul. Śląska 9/4, 60-614 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000300657, NIP 781-181-84-36, REGON 300782654 jest administratorem (zwany dalej: „Administratorem") danych osobowych osób (zwanych dalej „Użytkownikami”) korzystających ze strony www.stilnovisti.pl (zwanej dalej „Portalem”).

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO"), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4.  Zwroty wykorzystywane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im niniejszej w Polityce Prywatności (zwanej dalej: „Polityką"), o ile w niniejszym dokumencie nie znajdują się odrębne definicje tych zwrotów.

II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:

a) realizacji zamówień na usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której przedmiotem jest realizacja usług oferowanych przez Administratora, w tym również usług oferowanych na stronie www.stilnovisti.pl (dalej jako „Portal”, a świadczone usługi – zwane dalej będą „Usługami”)  i konieczność jej realizacji przez Administratora na rzecz danego Użytkownika,

b) dokonania rozliczeń wynikających z umowy - jest art. 106 e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

c)  niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych Usług Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej wyrażonej przez Użytkownika zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych udzielana z wykorzystaniem formularzy interaktywnych zamieszczanych w Portalu Administratora,

d) wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych – przepisy właściwych ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości,

e) w celach związanych z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń przysługujących Administratorowi – są przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

2. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie z zakresu sposobu korzystania z Portalu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Portalu oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

3.  Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi z zakresu sposobu korzystania przez tego Użytkownika z Portalu. Administrator informuje, że ze względów technicznych może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji dane tak połączone będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Portalu oraz w celu tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora.

4. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.

5. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia zakończenia świadczenia Usług.

6.  Dane przetwarzane w celach marketingowych Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

7. Informacje niezbędne do obsługi reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

8. Dane osobowe pozyskane w celu kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

9. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia świadczenia Usług.

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Każdorazowo cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa, dodatkowo dane mogą być doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Portalu lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

a) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość"),

b) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu"),

c)  adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych"),

d) prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość"),

e) w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania"),

f) w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność").

3. Użytkownik podaje dane osobowe:

a) w procesie rejestracji w celu korzystania z Usług: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu

b) w trakcie dokonywania zakupów Usług: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane o zamówionych Usługach w celu zawarcia i późniejszej realizacji umowy, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika[AA1] .

4. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie świadczyć Usług na rzecz Użytkownika. W związku z charakterem niektórych Usług dostępnych w Portalu, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych osobowych wskazany będzie na odpowiednich stronach Portalu.

5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

a) korzystanie z Usług dostępnych w Portalu – zakładki: „Portfel Klienta”,

b) składanie zamówień,

c) zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usług,

d) rozliczenia Umowy o świadczenie Usług,

e) reklamacje,

g) archiwizacja,

h) bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi umowami,

i) realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika,

j) realizacja działań marketingowych dotyczących produktów i usług partnerów (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika,

k) budowanie i realizacja rankingów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia,

6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

a) współpracownicy Administratora,

b) podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,

c) firmy bądź osoby, na podstawie odpowiednich umów, tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia, przechowywania, dostarczania, realizacji usług dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Administratora lub Partnerów: w szczególności – firmy świadczące usługi podatkowe, księgowe, kurierskie, informatyczne (hosting, caching itp.),

Dane Użytkowników mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

a)   działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);

b)   wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

c)    wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).[AA2] 

7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy (umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych), zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności nieudostępniania danych osobowych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.

8. Przy składaniu korzystaniu z Usług dostępnych w Portalu, Użytkownik może być poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres i numer telefonu (w przypadku zamówień wysyłkowych), adres e-mail, dane o zamówionych Usługach w celu świadczenia Usług[AA3] . W związku z charakterem niektórych Usług dostępnych w Portalu lub produktów Administratora, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych osobowych każdorazowo wskazywany jest przez Administratora na odpowiednich stronach Portali.

9. Dane osobowe Użytkownika nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

 

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1. Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora: iodo@stilnovisti.pl

3. Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej przetwarzane w celach w których zostały przekazane. Zmianę / uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania stosownego wniosku na adres poczty elektronicznej Administratora: iodo@stilnovisti.pl

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej: iodo@stilnovisti.pl

V. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Pkt I.1 niniejszej Polityki lub na adres email: iodo@stilnovisti.pl

2. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w celach rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych dotyczących wskazanych danych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

3. Wszelkie wnioski Użytkownika o dokonanie przez Administratora czynności związanych z danymi osobowymi Administrator będzie wykonywał po uprzedniej weryfikacji Użytkownika. W tym celu zastrzega sobie prawo by ponownie zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie jego danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o których przekazanie wnosi Użytkownik.

VI. ZABEZPIECZENIA

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) szyfrowanie danych osobowych,

b) zdolności ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

c) zdolności szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

d) regularnych testów, pomiar i ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.